Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.

 

 

 

 

Projekty
Unijne

 
 

Zobacz, co dobrego
udało nam się zrobić
przy wsparciu
unijnego budżetu.

 
 
 
 

 

Projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych realizowane przez TAURON Ciepło

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Dzięki przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

 

Wartość projektu: 6 611 385,93 PLN

Dofinansowanie: 2 056 292,23 PLN

 

 

Zobacz szczegóły

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
 
TAURON Ciepło sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.:
 
„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie”.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5. „Środowisko”, Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.
 
Wartość projektu wynosi 6 611 385,93 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 2 056 292,23  PLN.
 
Przedmiotem projektu jest inwestycja, polegająca na przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnej na terenie Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Przebudowie ulegną odcinki sieci będące w złym stanie technicznym, wykazujące najwyższe straty ciepła na przesyle, miejscowe braki izolacji termicznej oraz cechujące się dużą awaryjnością i generujące zwiększone koszty eksploatacyjne.
 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji do atmosfery CO, CO2, NO2, SO2 i pyłów, powstających w procesie produkcji ciepła oraz zmniejszenie strat na przesyle ciepła, które dostarczane są do odbiorców sieciami przesyłowymi należącymi do TAURON Ciepło sp. z o.o.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wszelkie informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdziesz na stronie www.rpo.2007-2013.slaskie.pl.
 
Projekt został zakończony.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Dzięki modernizacji bloku ciepłowniczego w EC Tychy

 

Wartość Projektu: 127 978 183,84 PLN

Dofinansowanie: 19 996 809,58 PLN

 

 

Zobacz szczegóły

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 
TAURON Ciepło S.A. realizowało Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn.:
 
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy”.

Projekt realizowany był w ramach Działania 4.5. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
 
Wartość Projektu wynosiła 127 978 183,84 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 19 996 809,58 PLN.
 
Projekt realizowany był na terenie Zakładu Wytwarzania Tychy i obejmował sowim zakresem przebudowę kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) opalanego węglem kamiennym OFz 135/K-7 na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym (BFB) opalany biomasą oraz budowę instalacji podawania biomasy.
 
Stosowanie biomasy w procesie spalania, zamiast węgla, ograniczy powstawanie odpadów (żużlu i popiołów) oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji takich jak SO2, NO2, pyłów i CO2, a także pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej.
 
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie www.pois.2007-2013.gov.pl.
 
Projekt został zakończony.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

W gminach: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

 

Wartość Projektu: 147 886 442,81 PLN

Dofinansowanie: 67 253 893,36 PLN

 

 

 

 

Zobacz szczegóły

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 
12 grudnia 2012 r. TAURON Ciepło podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i infrastruktura energetyczna, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii Projektu pn.:
 
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”.
Projekt jest zgodny z głównymi celami programu POIiŚ i ma na celu zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko, podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz wzrost efektywności energetycznej w procesie użytkowania energii. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie dla regionu, jest zgodne z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem osi priorytetowej IX - „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”.
 
Projekt realizowany przez TAURON Ciepło obejmuje zadania inwestycyjne w zakresie wymiany sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, wymiany izolacji na sieciach napowietrznych, przebudowy węzłów grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami.
 
Realizacja Projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów, jak: ograniczenie strat sieciowych podczas przesyłu ciepła, obniżenie strat nośnika ciepła, obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorców), poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców, ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, poprawa stanu powietrza w Gminach objętych Projektem (obniżenie emisji w źródłach ciepła).
 
W dniu 05.10.2015 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzymała dodatkowe dofinansowanie na wsparcie realizacji projektu w jego rozszerzonym zakresie (dziesięć zadań inwestycyjnych).
 
W dniu 30.12.2015 r. TAURON Ciepło sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzyma dodatkowe dofinansowanie, w kwocie 6 675 157,14 PLN, na wsparcie (ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), zrealizowanego już, rozszerzonego zakresu przedmiotowego projektu. Dzięki wzrostowi kwoty dofinansowania, całkowita wysokość przyznanej przez NFOŚiGW dotacji wyniesie 67 253 893,36 PLN. Kwota ta jest o ok. 25,4 mln PLN wyższa od wysokości pierwotnie przyznanego dofinansowania.
 
Całkowity koszt projektu to 147 886 442,81 PLN. Wysokość dofinansowania wyniosła: 67 253 893,36 PLN.
 
Projekt jest zakończony.
 
Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Intrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie internetowej: www.pois.2007-2013.gov.pl

 

Zobacz też

 

 
 
 
 
                 

 

 

Masz

pytania?

 

 

 

 

Zadzwoń do nas

32 66 38 345
32 66 38 343

 

 

 

 

Lub napisz e-mail

tc.przylaczenia@tauron-cieplo.pl

 
 

 

 
​​