Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.

 

 

 

 

Projekty
Unijne

 
 

Zobacz, co dobrego
udało nam się zrobić
przy wsparciu
unijnego budżetu.

 
 
 
 

 

Projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych realizowane przez TAURON Ciepło

 

 

 

 

30 sierpnia 2017 r. Spółka Tauron Ciepło zawarła umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej (PLNE). Projekty te, będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Głównym celem realizowanego przez Spółkę Programu jest przeciwdziałanie problemowi niskiej emisji, występującemu na obszarach następujących miast: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Świętochłowice, poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków (przede wszystkim wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej), w których obecnie stosowane źródła ciepła i/ lub ciepłej wody użytkowej cechują się wysoką emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował podłączanie do sieci ciepłowniczej przede wszystkim istniejących obiektów.

Realizowany przez Tauron Ciepło Program, ma zatem na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

 

W skład Programu Likwidacji Niskiej Emisji wchodzą następujące Projekty:

 

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Będzin

Nr Projektu: POIS.01.07.02-00-0019/16

 

Wartość Projektu: 5 989 877,56 PLN
Kwota dofinansowania: 2 874 828,44 PLN

 

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Chorzów

Nr Projektu: POIS.01.07.02-00-0014/16

Wartość Projektu: 68 100 092,27 PLN
Kwota dofinansowania: 40 890 621,83PLN

 

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Czeladź

Nr Projektu: POIS.01.07.02-00-0015/16

Wartość Projektu: 7 941 256,29 PLN
Kwota dofinansowania: 3 096 065,34 PLN

 

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza

Nr Projektu: POIS.01.07.02-00-0013/16

Wartość Projektu:12 560 028,70 PLN
Kwota dofinansowania: 6 316 998,83 PLN

 

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Katowice

Nr Projektu: POIS.01.07.02-00-0018/16

Wartość Projektu: 82 032 248,26 PLN
Kwota dofinansowania: 31 721 336,50 PLN

 

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

Nr Projektu: POIS.01.07.02-00-0017/16

Wartość Projektu: 5 866 668,07 PLN
Kwota dofinansowania:1 305 821,30 PLN

 

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Sosnowiec

Nr Projektu: POIS.01.07.02-00-0012/16

Wartość Projektu: 62 773 300,34 PLN
Kwota dofinansowania: 26 431 629,74 PLN

 

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Świętochłowice

Nr Projektu: POIS.01.07.02-00-0011/16

Wartość Projektu:51 140 531,47 PLN
Kwota dofinansowania: 28 717 095,50 PLN

 

W wyniku realizacji Programu zostanie wybudowane około 90 km sieci ciepłowniczej.

Spółka szacuje, iż w wyniku realizacji Programu, zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 1 378 923,85 (GJ/rok),
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 49 546,54 (Mg CO2 /rok),
  • redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych 252,8075 (Mg/rok).

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza, znajdującego się na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl​


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Dzięki przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

 

Wartość projektu: 6 611 385,93 PLN

Dofinansowanie: 2 056 292,23 PLN

 

 

Zobacz szczegóły

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
 
TAURON Ciepło sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.:
 
„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie”.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5. „Środowisko”, Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.
 
Wartość projektu wynosi 6 611 385,93 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 2 056 292,23  PLN.
 
Przedmiotem projektu jest inwestycja, polegająca na przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnej na terenie Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Przebudowie ulegną odcinki sieci będące w złym stanie technicznym, wykazujące najwyższe straty ciepła na przesyle, miejscowe braki izolacji termicznej oraz cechujące się dużą awaryjnością i generujące zwiększone koszty eksploatacyjne.
 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji do atmosfery CO, CO2, NO2, SO2 i pyłów, powstających w procesie produkcji ciepła oraz zmniejszenie strat na przesyle ciepła, które dostarczane są do odbiorców sieciami przesyłowymi należącymi do TAURON Ciepło sp. z o.o.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wszelkie informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdziesz na stronie www.rpo.2007-2013.slaskie.pl.
 
Projekt został zakończony.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Dzięki modernizacji bloku ciepłowniczego w EC Tychy

 

Wartość Projektu: 127 978 183,84 PLN

Dofinansowanie: 19 996 809,58 PLN

 

 

Zobacz szczegóły

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 
TAURON Ciepło S.A. realizowało Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn.:
 
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy”.

Projekt realizowany był w ramach Działania 4.5. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
 
Wartość Projektu wynosiła 127 978 183,84 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 19 996 809,58 PLN.
 
Projekt realizowany był na terenie Zakładu Wytwarzania Tychy i obejmował sowim zakresem przebudowę kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) opalanego węglem kamiennym OFz 135/K-7 na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym (BFB) opalany biomasą oraz budowę instalacji podawania biomasy.
 
Stosowanie biomasy w procesie spalania, zamiast węgla, ograniczy powstawanie odpadów (żużlu i popiołów) oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji takich jak SO2, NO2, pyłów i CO2, a także pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej.
 
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie www.pois.2007-2013.gov.pl.
 
Projekt został zakończony.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

W gminach: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

 

Wartość Projektu: 147 886 442,81 PLN

Dofinansowanie: 67 253 893,36 PLN

 

 

 

 

Zobacz szczegóły

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 
12 grudnia 2012 r. TAURON Ciepło podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i infrastruktura energetyczna, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii Projektu pn.:
 
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”.
Projekt jest zgodny z głównymi celami programu POIiŚ i ma na celu zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko, podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz wzrost efektywności energetycznej w procesie użytkowania energii. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie dla regionu, jest zgodne z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem osi priorytetowej IX - „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”.
 
Projekt realizowany przez TAURON Ciepło obejmuje zadania inwestycyjne w zakresie wymiany sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, wymiany izolacji na sieciach napowietrznych, przebudowy węzłów grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami.
 
Realizacja Projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów, jak: ograniczenie strat sieciowych podczas przesyłu ciepła, obniżenie strat nośnika ciepła, obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorców), poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców, ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, poprawa stanu powietrza w Gminach objętych Projektem (obniżenie emisji w źródłach ciepła).
 
W dniu 05.10.2015 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzymała dodatkowe dofinansowanie na wsparcie realizacji projektu w jego rozszerzonym zakresie (dziesięć zadań inwestycyjnych).
 
W dniu 30.12.2015 r. TAURON Ciepło sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzyma dodatkowe dofinansowanie, w kwocie 6 675 157,14 PLN, na wsparcie (ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), zrealizowanego już, rozszerzonego zakresu przedmiotowego projektu. Dzięki wzrostowi kwoty dofinansowania, całkowita wysokość przyznanej przez NFOŚiGW dotacji wyniesie 67 253 893,36 PLN. Kwota ta jest o ok. 25,4 mln PLN wyższa od wysokości pierwotnie przyznanego dofinansowania.
 
Całkowity koszt projektu to 147 886 442,81 PLN. Wysokość dofinansowania wyniosła: 67 253 893,36 PLN.
 
Projekt jest zakończony.
 
Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Intrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie internetowej: www.pois.2007-2013.gov.pl

 

Zobacz też

 

 
 
 
 
                 

 

 

Masz

pytania?

 

 

 

 

Zadzwoń do nas

32 66 38 345
32 66 38 343

 

 

 

 

Lub napisz e-mail

tc.przylaczenia@tauron-cieplo.pl

 
 

 

 
​​​