Projekty Dofinansowane

Zobacz, co dobrego udało nam się zrobić przy wsparciu unijnego budżetu.


Projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych realizowane przez TAURON Ciepło


                                                                                                                                                           

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Dzięki przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Wartość projektu: 6 611 385,93 PLN

Dofinansowanie: 2 056 292,23 PLN
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
   
  TAURON Ciepło sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.:
   
  „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie”.
  Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5. „Środowisko”, Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.
   
  Wartość projektu wynosi 6 611 385,93 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 2 056 292,23  PLN.
   
  Przedmiotem projektu jest inwestycja, polegająca na przebudowie wybranych odcinków sieci cieplnej na terenie Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Przebudowie ulegną odcinki sieci będące w złym stanie technicznym, wykazujące najwyższe straty ciepła na przesyle, miejscowe braki izolacji termicznej oraz cechujące się dużą awaryjnością i generujące zwiększone koszty eksploatacyjne.
   
  Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji do atmosfery CO, CO2, NO2, SO2 i pyłów, powstających w procesie produkcji ciepła oraz zmniejszenie strat na przesyle ciepła, które dostarczane są do odbiorców sieciami przesyłowymi należącymi do TAURON Ciepło sp. z o.o.
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  Wszelkie informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdziesz na stronie www.rpo.2007-2013.slaskie.pl.
   
  Projekt został zakończony.
                                                                                                                      

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Dzięki modernizacji bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Wartość Projektu: 127 978 183,84 PLN

Dofinansowanie: 19 996 809,58 PLN
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   
  TAURON Ciepło S.A. realizowało Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn.:
   
  „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy”.

  Projekt realizowany był w ramach Działania 4.5. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
   
  Wartość Projektu wynosiła 127 978 183,84 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 19 996 809,58 PLN.
   
  Projekt realizowany był na terenie Zakładu Wytwarzania Tychy i obejmował sowim zakresem przebudowę kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) opalanego węglem kamiennym OFz 135/K-7 na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym (BFB) opalany biomasą oraz budowę instalacji podawania biomasy.
   
  Stosowanie biomasy w procesie spalania, zamiast węgla, ograniczy powstawanie odpadów (żużlu i popiołów) oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji takich jak SO2, NO2, pyłów i CO2, a także pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej.
   
  Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie www.pois.2007-2013.gov.pl.
   
  Projekt został zakończony.
                                                                                                             

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź


W gminach: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

 
Wartość Projektu: 147 886 442,81 PLN

Dofinansowanie: 67 253 893,36 PLN
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   
  12 grudnia 2012 r. TAURON Ciepło podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i infrastruktura energetyczna, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii Projektu pn.:
   
  „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”.
  Projekt jest zgodny z głównymi celami programu POIiŚ i ma na celu zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko, podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz wzrost efektywności energetycznej w procesie użytkowania energii. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie dla regionu, jest zgodne z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem osi priorytetowej IX - „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”.
   
  Projekt realizowany przez TAURON Ciepło obejmuje zadania inwestycyjne w zakresie wymiany sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, wymiany izolacji na sieciach napowietrznych, przebudowy węzłów grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami.
   
  Realizacja Projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów, jak: ograniczenie strat sieciowych podczas przesyłu ciepła, obniżenie strat nośnika ciepła, obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorców), poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców, ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, poprawa stanu powietrza w Gminach objętych Projektem (obniżenie emisji w źródłach ciepła).
   
  W dniu 05.10.2015 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzymała dodatkowe dofinansowanie na wsparcie realizacji projektu w jego rozszerzonym zakresie (dziesięć zadań inwestycyjnych).
   
  W dniu 30.12.2015 r. TAURON Ciepło sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Na podstawie zawartego aneksu Spółka otrzyma dodatkowe dofinansowanie, w kwocie 6 675 157,14 PLN, na wsparcie (ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), zrealizowanego już, rozszerzonego zakresu przedmiotowego projektu. Dzięki wzrostowi kwoty dofinansowania, całkowita wysokość przyznanej przez NFOŚiGW dotacji wyniesie 67 253 893,36 PLN. Kwota ta jest o ok. 25,4 mln PLN wyższa od wysokości pierwotnie przyznanego dofinansowania.
   
  Całkowity koszt projektu to 147 886 442,81 PLN. Wysokość dofinansowania wyniosła: 67 253 893,36 PLN.
   
  Projekt jest zakończony.
   
  Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Intrastruktura i Środowisko znajdziesz na stronie internetowej: www.pois.2007-2013.gov.pl


TAURON Ciepło sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa wybranych odcinków sieci ciepłowniczej na obszarze miast Katowice i Czeladź ”, którego celem jest zmniejszenie strat w zakresie przesyłu ciepła i w konsekwencji redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Okres realizacji przedmiotowego zadania przypada na lata 2018-2020.

Nakłady inwestycyjne dotyczące przedsięwzięcia wynoszą 12 834 701,58 PLN.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem (w formie częściowego umorzenia pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – wysokość wsparcia wynosi 11 831 827,94 PLN.

Masz pytania?